پنجشنبه, 03 بهمن,1398
Menu

اخبار و مطالب خبری

پنجشنبه 23 اسفند 1397
تعداد بازدید: 355
تعداد نظرات: 0

معرفی مسئولان کمیته ها در دوره جدید انتخابات مکتا

معرفی مسئولان کمیته ها در دوره جدید انتخابات مکتا
معرفی مسئولان کمیته ها در دوره جدید انتخابات مکتا:
احتراما به پیوست:

 

🔷 حکم جناب آقای راهنورد مدیر کتابخانه حضرت آیت الله بروجردی به سمت مسئول پرتال و اطلاع رسانی مکتا
🔷 حکم جناب آقای دکتر سادات فخر  مدیر کتابخانه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  به سمت مسئول کمیته پژوهش مکتا

🔷 حکم جناب آقای ملک لی مدیر کتابخانه  تخصصی فقه و اصول  به سمت مسئول کمیته نظارت و بازرسی مکتا

🔷 حکم جناب آقای کاتبی  مدیر کتابخانه  دانشگاه مفید به سمت مسئول کمیته مالی  مکتا

🔷 حکم جناب آقای محمدی شجاعی  مدیر کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب  به سمت مسئول روابط عمومی و بین الملل مکتا

🔷 حکم جناب آقای احمدی مدیر کتابخانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  به سمت مسئول خدمات فنی مکتا

ارائه گردیده است.تصاویر
  • معرفی مسئولان کمیته ها در دوره جدید انتخابات مکتا
  • معرفی مسئولان کمیته ها در دوره جدید انتخابات مکتا
  • معرفی مسئولان کمیته ها در دوره جدید انتخابات مکتا
  • معرفی مسئولان کمیته ها در دوره جدید انتخابات مکتا
  • معرفی مسئولان کمیته ها در دوره جدید انتخابات مکتا